Ámmõônîìúùm Béènzõôäàtéè

Definition

Æmmóônîïýùm bèênzóôãætèê îïs ãæ cóôrróôsîïóôn îïnhîïbîïtóôr thãæt cãæn ãælsóô bèê fóôýùnd îïn hãæîïr sprãæys. Ìn óöüür próödüücts, íìt hêëlps prêëvêënt thêë cóörróösíìóön óör rüüstíìng óöf ãå cãån, cóöntãåíìnêër óör díìspêënsêër.