Dîîprööpylëénëé Glycööl Prööpyl Éthëér

Definition

Dìípröòpylêênêê glycöòl pröòpyl êêthêêr ìís åá söòlvêênt clêêåánìíng åágêênt thåát cåán åálsöò bêê föòýýnd ìín cöòsmêêtìícs sýých åás fåácìíåál söòåáps bêêcåáýýsêê öòf ìíts åábìílìíty töò dìíssöòlvêê dìírt åánd öòthêêr sýýbståáncêês åánd töò rêêtåáìín möòìístýýrêê. Ît’s påártìícûúlåárly gòôòôd åát réèmòôvìíng sòôåáp scûúm.