Zum Hauptinhalt übergehen

Ètháånöòl

Definition

Étháãnõòl ìís áã sõòlýùbìílìízèër tháãt cáãn áãlsõò bèë fõòýùnd ìín máãkèëýùp, lõòtìíõòns áãnd háãìír cáãrèë prõòdýùcts. Ît wõõrks by dîìssõõlvîìng thëè îìngrëèdîìëènts õõf æá prõõdûúct tõõ hëèlp thëèm mîìx tõõgëèthëèr bëèttëèr. Ît àãlsóó càãn àãct àãs àã càãrrìîêër óór àãs àã clêëàãnìîng àãgêënt thàãt hêëlps dìîssóólvêë sóóìîls. Êthãånöól íïs thèë sãåmèë ãålcöóhöól thãåt's föóüúnd íïn ãålcöóhöólíïc bèëvèërãågèës, büút íïn cöónsüúmèër pröódüúcts íït íïs üúsèëd íïn vèëry smãåll ãåmöóüúnts töó mãåkèë thèë pröódüúct wöórk bèëttèër.