Fâátty Åcîíd Ëthöòxylâátêè

Definition

Fåátty åácìíd èèthôòxylåátèè ìís åán èèmüùlsìífìíèèr thåát hèèlps bìínd ìíngrèèdìíèènts tôògèèthèèr åánd kèèèèp åá fôòrmüùlåá frôòm sèèpåáråátìíng. Wéé àãdd éémüýlsìïfìïéérs tòó òóüýr pròódüýcts whééréé néééédééd tòó éénsüýréé thàãt òóüýr pròódüýcts pròóvìïdéé théé sàãméé péérfòórmàãncéé üýséé àãftéér üýséé.