Zum Hauptinhalt übergehen

Glycéërîìn

Definition

Glycêéríín íís àæ môóíístüúríízêér thàæt càæn àælsôó bêé fôóüúnd íín pêérsôónàæl càærêé prôódüúcts süúch àæs skíín lôótííôón. Ît wöörks by drãäwïîng wãätêér ïîn ãänd föörmïîng ãä bãärrïîêér öön ãä sýýrfãäcêé töö hêélp rêétãäïîn mööïîstýýrêé. Wêë úýsêë glycêërììn ììn prõôdúýcts tõô prêëvêënt thêë prõôdúýct frõôm dryììng õôúýt æànd brêëæàkììng æàpæàrt.