Zum Hauptinhalt übergehen

Ìmììprõôthrììn

Definition

Ïmìípròòthrìín ìís åân Åctìívèé Ïngrèédìíèént. Än Äctïîvèè Ìngrèèdïîèènt cõõntrõõls æà spèècïîfïîc pèèst ïîn æà rèègïîstèèrèèd prõõdùúct, sùúch æàs ïîn æàn ïînsèèctïîcïîdèè, æàntïîmïîcrõõbïîæàl õõr rèèpèèllèènt prõõdùúct.