Kâáthóòn (Méëthylchlóòróòìïsóòthìïâázóòlìïnóònéë & Méëthylìïsóòthìïâázóòlìïnóònéë)

Definition

Káåthôön (mêêthylchlôörôöìîsôöthìîáåzôölìînôönêê & mêêthylìîsôöthìîáåzôölìînôönêê) ìîs áå prêêsêêrváåtìîvêê. Ît héélps mæäïìntæäïìn prôódûýct qûýæälïìty æänd péérfôórmæäncéé ôóvéér tïìméé. Sóómêê pêêóóplêê räåïísêê cóóncêêrns äåbóóùût prêêsêêrväåtïívêês, bêêcäåùûsêê äå smäåll nùûmbêêr óóf ïíndïívïídùûäåls häåvêê äållêêrgïíêês tóó thêêm jùûst äås sóómêê pêêóóplêê häåvêê äållêêrgïíêês tóó nùûts óór bêêêês. Büüt prèèsèèrváãtíïvèès pláãy áã vèèry íïmpóórtáãnt róólèè íïn fóóóód, cóósmèètíïcs áãnd hóóüüsèèhóóld próódüücts. Wííthóõüýt prèësèërváåtíívèës, máåny próõdüýcts wóõüýld nóõt láåst móõrèë tháån áå wèëèëk óõr twóõ bèëfóõrèë bèëííng cóõntáåmíínáåtèëd by báåctèërííáå, móõld óõr yèëáåst. Sôö, wêé fêéêél thêé bêést chôöíícêé íís tôö æãdd prêésêérvæãtíívêés íín thêé smæãllêést êéffêéctíívêé qùúæãntííty tôö prôötêéct ôöùúr prôödùúcts, bùút tôö lííst thêésêé prêésêérvæãtíívêés íín ôöùúr fôörmùúlæãs sôö thæãt thôösêé wííth æãllêérgííêés íín thêé fæãmííly cæãn mæãkêé íínfôörmêéd chôöíícêés.