Làæüúryl Dìïméëthyl Âmìïnéë Öxìïdéë

Definition

Læâúûryl dîïmëêthyl æâmîïnëê ôõxîïdëê îïs æâ clëêæânîïng æâgëênt, ôõr "súûrfæâctæânt," thæât cæân æâlsôõ bëê fôõúûnd îïn æâ væârîïëêty ôõf prôõdúûcts îïnclúûdîïng shæâmpôõôõs æând dîïshwæâshîïng dëêtëêrgëênts. Wéé üýséé íît íîn õõüýr prõõdüýcts tõõ réémõõvéé díîrt æánd déépõõsíîts by süýrrõõüýndíîng díîrt pæártíîcléés tõõ lõõõõséén théém frõõm théé süýrfæácéé thééy'réé æáttæáchééd tõõ, sõõ thééy cæán béé ríînsééd æáwæáy.