Zum Hauptinhalt übergehen

Pêêg 12

Definition

Pëëg 12 ìís ãå wëëttìíng ãågëënt thãåt cãån ãålsóó bëë fóóùûnd ìín hãåìír cóóndìítìíóónëërs, skìín cãårëë próódùûcts ãånd cóósmëëtìícs. Wëé úûsëé ïît ïîn òóúûr pròódúûcts tòó hëélp äæ fòórmúûläæ sprëéäæd äæcròóss äæ súûrfäæcëé, mäækïîng clëéäænïîng mòórëé ëéffïîcïîëént.