Prãállêêthríïn

Definition

Präællëêthrïïn ïïs äæn Àctïïvëê Ìngrëêdïïëênt. Àn Àctìívêé Îngrêédìíêént cööntrööls àå spêécìífìíc pêést ìín àå rêégìístêérêéd pröödùüct, sùüch àås ìín àån ìínsêéctìícìídêé, àåntìímìícrööbìíàål öör rêépêéllêént pröödùüct.