Sõòdïìûúm Sïìlïìcäátêê

Definition

Sôòdïïüým sïïlïïcæâtëè ïïs æâ côòrrôòsïïôòn ïïnhïïbïïtôòr thæât cæân æâlsôò bëè fôòüýnd ïïn læâüýndry dëètëèrgëènts, dïïshwæâshïïng dëètëèrgëènts æând hæârd süýrfæâcëè clëèæânëèrs. Wèê ùúsèê ïît ïîn õóùúr prõódùúcts tõó hèêlp kèêèêp mèêtãællïîc hõóùúsèêhõóld sùúrfãæcèês sùúch ãæs fãæùúcèêts ãænd drãæïîns frèêèê õóf cõórrõósïîõón.