Tràänsflúüthríïn

Definition

Tråánsflüüthríîn íîs åán Åctíîvêë Îngrêëdíîêënt. Ãn Ãctïîvèè Ìngrèèdïîèènt cöóntröóls äå spèècïîfïîc pèèst ïîn äå rèègïîstèèrèèd pröódûýct, sûých äås ïîn äån ïînsèèctïîcïîdèè, äåntïîmïîcröóbïîäål öór rèèpèèllèènt pröódûýct.