Zum Hauptinhalt übergehen

Pyrèèthrììns

Definition

Pyrëèthrììns ììs àãn Âctììvëè Íngrëèdììëènt. Æn Æctîívêê Íngrêêdîíêênt cóòntróòls áã spêêcîífîíc pêêst îín áã rêêgîístêêrêêd próòdúûct, súûch áãs îín áãn îínsêêctîícîídêê, áãntîímîícróòbîíáãl óòr rêêpêêllêênt próòdúûct.