Zum Hauptinhalt übergehen

Zîìnc Óxîìdêè Söõlùútîìöõn

Definition

Zíïnc óóxíïdêé sóólýûtíïóón íïs àå fíïlm fóórmêér thàåt càån fóóýûnd íïn flóóóór fíïníïshêés. Ït îís ûüsëêd tôô bôônd thëê pôôlymëêr chàåîíns îín àå prôôdûüct tôô ëêàåch ôôthëêr. Thíîs âællóôws théë próôdúûct tóô hâævéë béëttéër dúûrâæbíîlíîty, béë réësíîstâænt tóô sóôíîls, âænd mâækéës íît éëâæsíîéër tóô réëmóôvéë whéën déësíîréëd.