Přeskočit na hlavní obsah

Nastavení přísnějších norem

Při zakoupení výrobku společnosti SC Johnson se můžete spolehnout na fakt, že bude splňovat stávající vládní normy a také naše přísné normy na ochranu zdraví a omezení vlivů na životní prostředí. 

Naše interní normy

Od roku 2001 se vývoj produktů společnosti SC Johnson řídí programem pro výběr složek ze seznamu SC Johnson Greenlist. Program Greenlist pomáhá společnosti neustále vyvíjet její produkty výběrem složek, které lépe chrání zdraví osob a životní prostředí.

Program Greenlist jde nad rámec toho, co je právně závazné. A věnovat čas a prostředky rozhodování o každé složce je otázkou značných investic. Ale je to náš závazek vůči rodinám, které naše výrobky používají: Vždy činíme nejinformovanější rozhodnutí, jaká jsou možná, a na základě těchto informací určujeme, jak zajistit účinnost a bezpečnost našich produktů.

Program SC Johnson Greenlist 

Každá složka každého produktu SC Johnson je podrobena zkoumání v rámci přísného programu Greenlist. Jeho základem je vědecky podložené posouzení ve čtyřech krocích, které se zaměřuje na nebezpečí i rizika. Je založen na prvotřídním sběru dat a řídí se naším závazkem neustále zlepšovat naše produkty.

Posouzení ve čtyřech krocích, na němž je program Greenlist založen, se zaměřuje na následující čtyři kritéria:

 1. Riziko pro chronická onemocnění osob, například potenciál způsobovat rakovinu nebo reprodukční choroby
 2. Dlouhodobé riziko pro životní prostředí ve smyslu potenciálu přetrvávat, akumulovat se a působit toxicky v životním prostředí
 3. Akutní riziko pro zdraví lidí a stav životního prostředí, například toxicita pro savce nebo vodní organismy
 4. Mezi další možné vlivy patří například to, zda může daná složka způsobovat alergickou reakci na kůži  

Vynakládáme velké úsilí výběru složek, které úspěšně projdou každým krokem našeho procesu hodnocení ve čtyřech krocích. Existuje jen velmi malý počet případů, kdy může nejlepší dostupná složka, například účinná složka insekticidu, některým krokem projít neúspěšně. Pokud tomu tak je, je daná složka podrobena posouzení rizik s cílem určit úroveň, při které je bezpečná pro lidi a životní prostředí, a následně je aplikován další stupeň upozornění.

STANOVENÍ STANDARDŮ BEZPEČNOSTI

Jakákoli potenciální složka na zeměkouli, —včetně kyslíku a vody,— může být v dostatečně vysoké míře toxická. Každá složka produktu SC Johnson tedy musí být posouzena s cílem určit, do jaké míry je a není bezpečná. Samozřejmě existují průmyslové normy bezpečnosti. Ale v SC Johnson jdeme ještě dále.

Začínáme posouzením rizik s využitím informací z našeho průběžného sběru dat. Jakmile existuje potenciální riziko, posoudíme danou složku s cílem určit, v jaké koncentraci může být používána, pokud vůbec, aniž by měla jakékoli nepříznivé účinky na zdraví lidí nebo životní prostředí. To je bezpečná hladina.

Pak provedeme další posouzení zaměřené na vystavení této látce. Vědci společnosti SC Johnson se dívají na to, jak se má daný produkt používat a jak by ho mohli používat spotřebitelé. Zvažujeme nejrozsáhlejší možné použití a jdeme nad rámec těchto úvah při výběru složek, které používáme, a míry tohoto použití.

Například u čisticího prostředku, který se bude s největší pravděpodobností používat jednou týdně, jdeme o mnoho kroků dále. Zkontrolujeme, jaká míra vystavení aktivní složce může existovat za předpokladu, že se bude produkt používat ne jednou, ale mnohem vícekrát denně. Zvažujeme také různé způsoby, kterými mohou spotřebitelé produkt používat nebo s ním přijít do kontaktu, například v případě produktu k čištění skla používaného na kuchyňské lince, kde se připravuje jídlo. Zvažujeme všechny tyto scénáře použití a znásobujeme je do daleko větší míry, aby vznikl ještě větší a konzervativnější bezpečnostní faktor. 

Naším cílem je při každém scénáři určit konzervativní úroveň, která je “bezpečnější než bezpečná”. Tato úroveň se pak stane přípustnou koncentrací, kterou vědci SC Johnson používají při dalším vývoji produktů.

VŠE ZAČÍNÁ DATY

Za programem Greenlist stojí přísné neustálé snahy získat nejlepší data o složkách a jejich možném vlivu na zdraví lidí a životní prostředí. Patří sem kontrola informací od dodavatelů a zaplnění jakýchkoli mezer veřejně dostupnými vědecky podloženými daty.

Každá složka je posouzena na základě všech kritérií v našem procesu hodnocení o čtyřech krocích. Posouzení rizik provádí externí panel odborníků, kteří provádějí nezaujaté vědecké hodnocení každé složky.

Vše je zohledněno při vývoji nových produktů nebo vývoji stávajících. Navíc provádíme průběžné aktualizace, když jsou k dispozici nové vědecké poznatky.

Využíváme například následující veřejně dostupné zdroje dat:

Informace evropské agentury pro chemické látky ECHA – o chemických látkách

TOXNET – Databáze amerických národních zdravotních institutů o toxikologii, nebezpečných chemikáliích, stavu životního prostředí a uvolňování toxických látek

eChem Portal – Informace o vlastnostech a vývoji chemických látek Organizace pro hospodářskou spolupráci

CA Prop 65 – California Proposition Seznam 65 chemických látek, o nichž je známo, že způsobují rakovinu a vývojové vady nebo jiné poškození při narození

INCHEM – Mezinárodní program chemické bezpečnosti pro informace o bezpečnosti chemických látek z mezivládních organizací

ToxCast/EDSP 21 – Program sledování endokrinního narušení americké agentury pro ochranu životního prostředí
 

Principy omezení a užívání

Společnost SC Johnson vede seznam složek, jejichž používání není v našich produktech dovoleno. Označujeme ho jako seznam “nepřípustných materiálů”. Zahrnuje více než 200 jedinečných látek v přibližně 90 kategoriích materiálu. Tyto materiály všechny splňují právní a regulatorní požadavky —a často je používají naši konkurenti. Jednoduše však nesplňují standardy společnosti SC Johnson, takže je používáme jen ve velmi malých množstvích a tam, kde to je možné, se jejich používání vyhýbáme.

Zákony a vládní předpisy

Naše výrobky navrhujeme tak, aby splňovaly všechny platné zákony a předpisy. To platí i pro veškerá celoevropská nařízení včetně následujících:

 • Zákony a předpisy na ochranu spotřebitele: směrnice o právech spotřebitele (2011/83/ES); směrnice o prodeji a zárukách (99/44/ES); směrnice o označování cen (98/6/ES); a směrnice o klamavé a srovnávací reklamě (2006/114/ES).
 • Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012, které upravuje prodej a použití biocidních prodkutů používaných při ochraně lidí, zvířat, materiálů a zboží proti škodlivým organismům, např. škůdcům nebo bakteriím. Biocidní produkty SC Johnson prodávané v EU zahrnují aktivní přípravky schválené agenturou Evropské unie pro chemické látky (ECHA).
 • Celosvětově harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek Spojených národů (GHS), implementovaný nařízením č. 1272/2008 Evropské unie o klasifikaci, označení a balení látek a směsí.
 • Evropské nařízení (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek č. 1907/2006, které stanovuje postupy sběru a hodnocení informací o vlastnostech a rizicích všech chemických látek, včetně čistících produktů.
 • Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech a Nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, které upravují bezpečené zacházení s uvedenými produkty a jejich označování.
 • Pokyny organizací CIPAC, WHO, FAO a OECD, které souvisí s pesticidy, vydané organizacemi Collaborative International Pesticides Analytical Council, World Health Organization, UN Food and Agriculture Organization a Organization for Economic Cooperation and Development.
 • Dále nejrůznější místní/regionální předpisy jednotlivých členských států EU