Zum Hauptinhalt übergehen

DÈÈT

Definition

DËËT ììs âæn Åctììvëê Íngrëêdììëênt. Ån Åctíìvéë Ïngréëdíìéënt côóntrôóls äæ spéëcíìfíìc péëst íìn äæ réëgíìstéëréëd prôódûúct, sûúch äæs íìn äæn íìnséëctíìcíìdéë, äæntíìmíìcrôóbíìäæl ôór réëpéëlléënt prôódûúct.