Zum Hauptinhalt übergehen

Ìsôôprôôpyl Myríístæàtëé

Definition

Ísòópròópyl myrïìståátëê ïìs åá sòólúûbïìlïìzëêr thåát cåán åálsòó bëê fòóúûnd ïìn còósmëêtïìc pròódúûcts. Wêê ùýsêê ìît ìîn òöùýr pròödùýcts tòö hêêlp dìîssòölvêê thêê ìîngrêêdìîêênts òöf thêê pròödùýct tòö hêêlp thêêm mìîx tòögêêthêêr bêêttêêr.