Gå till huvudinnehåll

Vi sätter en högre standard

När du köper en SC Johnson-produkt kan du räkna med att den uppfyller gällande statliga normer såväl som våra egna stränga normer för hälso- och miljöpåverkan. 

Våra interna normer

Sedan 2001 har SC Johnsons Greenlist-program för val av ingredienser har tjänat som riktlinje för företagets produktutveckling. Greenlist-programmet ser till att företaget kontinuerligt förbättrar produkterna genom att på ett bättre sätt skydda såväl hälsan som miljön.

Greenlist-programmet går långt bortom vad lagen kräver. Och det är en avsevärd investering att spendera tid och resurser på vartenda beslut som rör ingredienserna. Men det är vårt åtagande gentemot de familjer som använder våra produkter. Vi kommer alltid att så långt som möjligt göra väl underbyggda val och med hjälp av den informationen kan vi avgöra hur vi ska göra våra produkter effektiva och säkra.

SC Johnson Greenlist™ -programmet

Varje ingrediens i varenda SC Johnson-produkt går igenom det rigorösa Greenlist-programmet. I centrum står en forskningsbaserad utvärdering i fyra steg som tittar på såväl faror som risker. Det är grundat i förstklassig datainsamling och drivs av vårt åtagande att fortsätta förbättra våra produkter.

Utvärderingen i fyra steg, som utgör hjärtat i Greenlist-programmet, tittar på följande kriterier:

 1. Kroniska hälsorisker för människor, såsom risk för att orsaka cancer eller reproduktiva sjukdomar
 2. Långsiktiga miljörisker, risken att inte brytas ned, ackumuleras och vara giftig för miljön
 3. Akuta risker för människors hälsa eller miljön, som toxicitet för däggdjur eller vattenlevande organismer
 4. Andra potentiella effekter, som till exempel huruvida en ingrediens orsakar allergiska hudreaktioner  

Vi är noggranna med att välja ingredienser som uppfyller de krav som ställs i vart och ett av de fyra stegen i vår utvärdering. Det finns ett litet antal fall där den bästa tillgängliga ingrediensen, som den aktiva ingrediensen i insektsmedel, inte når upp till kraven i ett av dessa steg. Om så sker genomgår den en riskutvärdering för att avgöra vilken mängd som är säker för människorna och miljön, varefter en extra nivå av försiktighet tillämpas.

SÄTTER NORMERNA FÖR SÄKERHET

Alla potentiella ingredienser i världen, däribland syre och vatten, kan vara giftiga i tillräckligt stora mängder. Varje ingrediens i en SC Johnson-produkt måste därför utvärderas för att avgöra hur mycket som är och inte är säkert. Det finns givetvis branschnormer gällande säkerhet. Men vi på SC Johnson går längre än så.

Vi börjar med en riskutvärdering som utgår från vår pågående datainsamling. När det finns en potentiell risk utvärderar vi ingrediensen för att avgöra vid vilken koncentration den kan användas, om alls, utan kända bieffekter för hälsan eller miljön. Det är den säkra nivån.

Därefter utför vi en andra utvärdering som fokuserar på exponering. Forskare hos SC Johnson tittar på hur en produkt är avsedd att användas och hur den kan tänkas användas av konsumenten. Vi föreställer oss bredaste tänkbara användning och går längre än så i vårt val av de ingredienser vi vill använda och i vilken utsträckning vi vill använda dem.

För en rengöringsprodukt som troligen kommer att användas en gång i veckan tar vi det flera steg längre. Vi granskar i vilken utsträckning exponering för ingrediensen kan ske förutsatt att den inte används en utan flera gånger om dagen. Vi kan även överväga alla de olika sätt på vilka konsumenten kan tänkas komma i kontakt med en produkt, som glasrengöring som används på en köksbänk innan matlagning. Vi överväger alla dessa scenarier och mer därtill för att skapa en ännu större och ännu konservativare säkerhetsfaktor. 

I varje scenario är det vårt mål att fastställa en konservativ “säkrare än säkert”-nivå. Det blir sedan den tillåtna koncentrationen som forskarna hos SC Johnson kan använda för fortsatt produktutveckling.

ALLT BÖRJAR MED DATA

Greenlist-programmet är baserat på ett rigoröst, kontinuerligt pågående jobb för att samla in bästa möjliga uppgifter om ingredienser och deras potentiella påverkan på hälsan och miljön. I detta arbete ingår att granska information från leverantörer och fylla i eventuella luckor med offentligt tillgängliga och väl underbyggda forskningsdata.

Varje ingrediens utvärderas mot var och en av kriterierna i vår utvärdering på fyra steg. Riskutvärderingen genomförs av en panel bestående av externa experter som tillhandahåller en opartisk vetenskaplig granskning av varje ingrediens.

Allt detta tas i beaktande när vi utvecklar nya produkter eller förbättrar befintliga. Dessutom gör vi kontinuerliga uppdateringar när ny forskning blir tillgänglig.

Här är exempel på offentligt tillgängliga datakällor vi använder:

ECHA – European Chemicals Agencys information om kemikalier

TOXNET – U.S. National Institutes of Health’s databas om toxikologi, farliga kemikalier, miljöhälsa och giftiga utsläpp

eChem Portal – uppgifter om kemiska substansers egenskaper från Organization for Economic Cooperation and Development

CA Prop 65 – California Proposition 65s lista över kemikalier som orsakar cancer, missbildningar
eller annan reproduktiv skada

INCHEM – International Programme on Chemical Safetys webbplats för information kring kemikaliesäkerhet från mellanstatliga organisationer

ToxCast/EDSP 21 – U.S. Environmental Protection Agency’s Endocrine Disruption Screening Program
 

Principer för begränsningar och användning

SC Johnson har en lista över ingredienser som inte är tillåtna eller som endast tillåts i mycket liten mängd i produkter. Denna lista kallas för “icke tillåtna”-listan. Den innehåller mer än 200 unika råmaterial i ungefär 90 materialkategorier. Dessa material uppfyller kraven i lagar och förordningar — och används ofta av våra konkurrenter. Men de uppfyller helt enkelt inte SC Johnsons krav så vi använder dem endast i mycket små mängder och undviker att använda dem helt när det visar sig vara möjligt.

Lagar och myndighetsbestämmelser

Våra produkter är skapade för att uppfylla kraven för alla gällande lagar och föreskrifter. De omfattar all europeiska föreskrifter, bland annat:

 • Konsumentskyddslagar och förordningar såsom: direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EG); direktivet om försäljning och garantier (99/44/EG); direktivet om prisindikation (98/6/EG); direktivet om missledande och komparativ reklam (2006/114/EG).
 • Förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 vilken reglerar försäljningen och användningen av biocidprodukter och som används för att skydda människor, djur, material och artiklar mot skadliga organismer som skadedjur eller bakterier. SC Johnsons biocidprodukter som säljs i EU innehåller aktiva ämnen som godkänts av Europeiska kemikaliemyndigheten (European Chemicals Agency, ECHA).
 • Förenta nationernas’ globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS), som implementerats av EU-förordningen (EG) nr 1272/2008 för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP).
 • EU-förordningen (EG) nr 1907/2006 för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH), vilken etablerar procedurer för insamling och bedömning av information om egenskaper och faror med alla kemiska ämnen, även rengöringsmedel.
 • Förordningen för rengöringsmedel (EG) nr 648/2004, samt förordningen för skönhetsprodukter (EG) nr 1223/2009, vilka reglerar märkning och produktsäkerhet för rengöringsmedel och kosmetika.
 • Riktlinjer för bekämpningsmedelprodukter som utfärdats av det internationella samarbetsorganet för bekämpningsmedel (Collaborative International Pesticides Analytical Council, CIPAC), Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organisation, FAO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD).
 • Utöver en serie lokala/regionala förordningar som gäller i individuella medlemsstater i EU