Pereiti prie pagrindinio turinio

Aukštesnių standartų siekimas

Kai perkate „SC Johnson“ produktą, visada galite būti užtikrinti, kad jis atitinka galiojančius vyriausybės standartus bei griežtus mūsų bendrovės sveikatos ir poveikio aplinkai standartus. 

Mūsų vidaus standartai

Nuo 2001 m. bendrovės gaminiai buvo kuriami laikantis „SC Johnson“ sudedamųjų dalių parinkimo programos „Greenlist“. Programa „Greenlist“ padeda bendrovei nuolat tobulinti savo gaminius renkantis tokias sudedamąsias dalis, kurios tausoja žmonių sveikatą ir aplinką.

Programa „Greenlist“ gerokai viršija teisinius reikalavimus. Be to, skirti laiko ir išteklių kiekvienam sprendimui dėl sudedamosios dalies yra didelė investicija. Tačiau tai yra mūsų įsipareigojimas šeimoms, kurios naudoja mūsų gaminius Mes visada priimame sprendimus turėdami kuo daugiau informacijos ir ja naudodamiesi nusprendžiame, kaip padaryti savo gaminius veiksmingus ir saugius.

„SC Johnson“ programa „GREENLIST™“

Kiekviena visų „SC Johnson“ gaminių sudedamoji dalis pereina griežtą programos „Greenlist“ patikrinimą. Pagrindinis jos elementas yra moksliškai pagrįstas keturių etapų pavojaus ir rizikos vertinimas. Jis remiasi geriausiu savo klasėje duomenų rinkimu ir yra palaikomas mūsų įsipareigojimo nuolat tobulinti savo gaminius.

Programos „Greenlist“ keturių pakopų vertinimu tikrinama pagal šiuos kriterijus:

 1. Lėtiniai pavojai žmonių sveikatai, pvz., galimybė sukelti vėžį arba reprodukcines ligas
 2. Ilgalaikiai pavojai aplinkai, t. y. galimybė išlikti, kauptis ir kenkti aplinkai
 3. Ūmi rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, pvz., toksiškumas žinduoliams arba vandens organizmams
 4. Kitas galimas poveikis, pvz., ar sudedamoji dalis gali sukelti alerginę odos reakciją  

Mes labai stengiamės rinktis tas sudedamąsias dalis, kurios pereina visus keturis mūsų vertinimo procedūros etapus. Retkarčiais pasitaiko, kad geriausia esama sudedamoji dalis, pvz., insekticido veiklioji medžiaga, gali neatitikti vieno iš šių etapų kriterijų. Tokiu atveju atliekamas rizikos įvertinimas, skirtas nustatyti žmonėms ir aplinkai saugų lygį, o tada imamės papildomų atsargumo priemonių.

SAUGOS STANDARTŲ NUSTATYMAS

Bet kokia galima sudedamoji medžiaga Žemėje — įskaitant deguonį ir vandenį — gali būti toksiška, jeigu jos yra pakankamai daug. Taigi, kiekviena „SC Johnson“ gaminio sudedamoji dalis privalo būti patikrinta, norint nustatyti, koks jos kiekis yra saugus, o koks – ne. Žinoma, esama pramonės saugos standartų. Tačiau bendrovės „SC Johnson“ tai netenkina.

Pavojaus įvertinimą pradedame naudodamiesi informacija iš savo nuolat kaupiamų duomenų. Esant galimam pavojui, įvertiname sudedamąją dalį, kad nustatytume, kokios koncentracijos ją galima naudoti (jei apskritai galima) išvengiant bet kokio žinomo nepageidaujamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Tai yra saugus lygis.

Po to atliekame papildomą įvertinimą, skirtą ekspozicijai. „SC Johnson“ mokslininkai vertina, kaip gaminį numatyta naudoti ir kaip jį gali naudoti vartotojai. Mes įvertiname įvairiausią tikėtiną naudojimą ir tuo neapsiribojame, pasirinkdami, kokias sudedamąsias dalis ir kokį jų kiekį naudosime.

Pavyzdžiui, jei valymo gaminys greičiausiai bus naudojamas kartą per savaitę, mes vertiname gerokai griežčiau. Apžvelgiame, koks gali būti sudedamosios dalies poveikio lygis, darydami prielaidą, kad gaminys naudojamas ne vieną, o daug kartų per dieną. Taip pat įvertiname įvairius būdus, kuriais vartotojai gali naudoti gaminį arba liestis prie jo, pvz., stiklo valiklis, naudojamas virtuvės stalui ruošiant maistą. Įvertiname visus šiuos naudojimo scenarijus ir netgi juos padauginame, kad gautume kuo didesnį ir atsargesnį saugos koeficientą. 

Kiekviename scenarijuje siekiame nustatyti atsargų „saugesnį už saugų“ lygį. Tada tai tampa leidžiama koncentracija „SC Johnson“ mokslininkams tęsti gaminio kūrimą.

VISKAS PRASIDEDA NUO DUOMENŲ

Programa „Greenlist“ yra grindžiama nuolatinėmis kruopščiomis pastangomis surinkti geriausius savo klasėje duomenis apie sudedamąsias dalis ir jų galimybes pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Tai apima tiekėjo informacijos patikrinimą ir visų spragų užpildymą viešai prieinamais moksliškai pagrįstais duomenimis.

Atliekant keturių pakopų vertinimą kiekviena sudedamoji dalis įvertinama pagal kiekvieną kriterijų. Pavojaus įvertinimą atlieka kviestinė ekspertų grupė, pateikianti nešališką kiekvienos sudedamosios dalies mokslinį vertinimą.

Į visa tai atsižvelgiame kurdami naujus gaminius arba tobulindami esamus. Be to, mes nuolat atnaujiname žinias, kai atsiranda naujų mokslinių duomenų.

Štai keletas mūsų naudojamų viešai prieinamų duomenų šaltinių:

ECHA – Europos cheminių medžiagų agentūros informacija apie chemines medžiagas

TOXNET – JAV Nacionalinių sveikatos institutų duomenų bazė apie toksikologiją, pavojingas chemines medžiagas, aplinkosaugą ir toksiškus teršalus

eChem Portal – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos cheminių medžiagų savybių duomenys

CA Prop 65 – Kalifornijos projektinis 65 sąrašas medžiagų, kurios žinomos kaip sukeliančios vėžį, apsigimimus ir darančios kitą žalą reprodukcinei sistemai

INCHEM – Tarptautinės cheminių medžiagų saugos programos svetainė, kurioje pateikiama iš tarpvyriausybinių organizacijų surinkta informacija apie cheminių medžiagų saugą

ToxCast/EDSP 21 – JAV Aplinkos apsaugos agentūros endokrininę sistemą ardančių medžiagų patikros programa
 

Apribojimų ir naudojimo principai

„SC Johnson“ turi mūsų produktuose draudžiamų sudedamųjų medžiagų sąrašą. Jame yra virš 200 unikalių žaliavų iš maždaug 90 medžiagų kategorijų. Visos šios medžiagos atitinka teisinius ir reglamentinius reikalavimus — ir dažnai naudojamos mūsų konkurentų. Tačiau jos paprasčiausiai neatitinka „SC Johnson“ standartų, todėl jų naudojame tik labai mažus kiekis ir stengiamės kiek įmanoma išvengti jų naudojimo.

Įstatymai ir Vyriausybės nutarimai

Produktus kuriame taip, kad jie atitiktų visus galiojančius įstatymus ir teisės aktus, įskaitant visus visoje Europoje taikomus reglamentus, tarp kurių yra:

 • Vartotojų apsaugos įstatymai ir reglamentai: Direktyva dėl vartotojų teisių (2011/83/ES); Direktyva dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (99/44/EB); Direktyva dėl vartotojų apsaugos, žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (98/6/EB), ir Direktyva dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (2006/114/EB).
 • Reglamentas (ES) dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo Nr. 528/2012, kuris reguliuoja biocidinių produktų, skirtų apsaugoti žmones, gyvūnus, medžiagas ar gaminius nuo tokių kenksmingų organizmų kaip kenkėjai ar bakterijos, pardavimą ir naudojimą. Tarp ES parduodamų „SC Johnson’s“ biocidinių produktų yra Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) patvirtintų veikliųjų medžiagų.
 • Jungtinių Tautų Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS), įgyvendinta ES reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP).
 • Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo (REACH), kuris nustato informacijos apie visų cheminių medžiagų, įskaitant valymo produktus, savybes ir pavojų rinkimo bei vertinimo tvarką.
 • Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių, kurie reguliuoja ploviklių bei kosmetikos gaminių ženklinimą ir saugumą.
 • CIPAC, WHO, FAO, OECD gairės – tai pesticidų gaminiams taikomos gairės, kurias išleido Tarptautinė tarplaboratorinė analitinė pesticidų taryba, Pasaulinė sveikatos organizacija, JT maisto ir žemės ūkio organizacija bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.
 • Taip pat įvairūs vietos / regioniniai nuostatai, taikomi atskirose ES valstybėse narėse