Doties uz galveno sastāva aprakstu

Standarta paaugstināšana

Kad jūs iegādājaties SC Johnson produktu, varat būt drošs, ka tas atbildīs esošajiem valsts standartiem, kā arī mūsu stingrajiem veselības un ietekmes uz vidi standartiem. 

Mūsu iekšējie standarti

Kopš 2001. gada SC Johnson Greenlist sastāvdaļu atlases programma ir noteikusi uzņēmuma produktu attīstību. Greenlist programma palīdz uzņēmumam nepārtraukti uzlabot tā produktus, izvēloties sastāvdaļas, kas labāk aizsargā cilvēku veselību un vidi

Greenlist programma aptver daudz vairāk, nekā juridiski nepieciešams. Ikvienā atsevišķā lēmumā par sastāvdaļu tiek ieguldīts liels patērētais laiks un resursi. Bet mūsu apņemšanās attiecībā pret ģimenēm, kuras izmanto mūsu produktus, ir: mēs vienmēr pieņemsim tik lielā mērā informētas izvēles, cik vien spējam, un, izmantojot šo informāciju, mēs nosakām, kā mūsu produktus padarīt efektīvus un drošus.

SC Johnson Greenlist programma

Ikvienai SC Johnson produkta sastāvdaļai tiek veikta rūpīga pārbaude saskaņā ar Greenlist programmu. Tās centrālais elements ir zinātniski pamatots četru pakāpju novērtējums, kurā tiek aplūkota gan bīstamība, gan risks. Šis novērtējums ir balstīts uz savā kategorijā vislabāko datu apkopošanu, un to nosaka mūsu apņemšanās nepārtraukti uzlabot mūsu produktus.

Četru pakāpju novērtējumā, kas ir Greenlist programmas pamatā, tiek apskatīti šādi kritēriji:

 1. hronisks apdraudējums cilvēku veselībai, piemēram, var izraisīt vēzi vai reproduktīvās slimības;
 2. ilgtermiņa apdraudējumi videi, kas nozīmē vielas potenciālu pastāvēt, uzkrāties un būt toksiskai vidē;
 3. akūti riski cilvēku un vides veselībai, piemēram, zīdītājiem vai toksicitāte ūdens organismiem;
 4. cita potenciālā ietekme, piemēram, vai sastāvdaļa varētu izraisīt alerģisku reakciju uz ādas.   

Mēs veltām īpašas rūpes, lai izvēlētos sastāvdaļas, kas atbilst katras pakāpes prasībām mūsu četru pakāpju novērtēšanas procesā. Ir maz gadījumu, kad labākā pieejamā sastāvdaļa, piemēram, insekticīdā esošā aktīvā viela, var neatbilst kādai no šīm pakāpēm. Ja tā notiek, tiek analizēts risks, lai noteiktu līmeni, kas ir drošs cilvēkiem un videi, un pēc tam tiek piemēroti papildu piesardzības pasākumi.

DROŠĪBAS STANDARTU NOTEIKŠANA

Jebkāda iespējamā sastāvdaļa uz Zemes — ieskaitot skābekli un ūdeni — pietiekami lielā daudzumā var būt toksiska. Tāpēc katra SC Johnson produkta sastāvdaļa jāizvērtē, lai noteiktu, cik lielā daudzumā tā ir droša un cik lielā daudzumā nav. Protams, pastāv nozares standarti attiecībā uz drošību. Bet uzņēmumā SC Johnson mēs ejam vēl tālāk.

Mēs sākam ar bīstamības novērtējumu, izmantojot informāciju, kas iegūta, pastāvīgi ievācot datus. Ja pastāv bīstamības potenciāls, mēs izvērtējam sastāvdaļu, lai noteiktu, kādā koncentrācijā to varētu izmantot, ja tas vispār iespējams, neradot zināmu nevēlamu ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi. Tas ir drošības līmenis.

Pēc tam mēs veicam papildu novērtējumu, kura galvenais fokuss tiek veltīts iedarbībai. SC Johnson zinātnieki apskata, kā produktu paredzēts lietot un kā to varētu lietot patērētāji. Izvēloties sastāvdaļas, kādas un cik daudz lietosim, mēs ņemam vērā visplašāko iespējamo lietošanu un vēl vairāk.

Piemēram, tīrīšanas līdzekļiem, kas, visticamāk, tiks lietoti vienreiz nedēļā, mēs veicam daudzas papildu darbības. Mēs izskatām, kāds var būt iedarbības līmenis uz sastāvdaļu, pieņemot, ka to izmanto ne tikai vienu reizi, bet arī vairākkārt vienā dienā. Turklāt mēs ņemam vērā dažādus veidus, kā patērētāji var izmantot produktu vai nonākt ar to saskarē, piemēram, stikla tīrīšanas līdzekli var izmantot virtuves virsmām, kur gatavo ēdienu.Mēs izskatām visus šos lietošanas scenārijus, kā arī palielinām to robežas, lai radītu lielāku, konservatīvāku drošības faktoru. 

Katrā scenārijā mūsu mērķis ir noteikt konservatīvāku un “drošāku faktoru, nekā pieļauj drošības” līmenis. Tikai tad SC Johnson zinātniekiem veidojas vērtējums par pieļaujamo koncentrāciju turpmākajai produkta izstrādei.

VISS SĀKAS AR DATIEM

Greenlist programma ir balstīta uz stingriem, pastāvīgiem centieniem apkopot vislabākos datus par sastāvdaļām un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Šīs darbības ietver piegādātāju informācijas pārskatīšanu un jebkuru trūkumu aizpildīšanu, izmantojot publiski pieejamus, zinātniski precīzus datus.

Ikviena sastāvdaļa tiek novērtēta mūsu četru pakāpju novērtējuma sistēmā attiecībā pret katru no kritērijiem. Bīstamības novērtējumu veic neatkarīgu ekspertu grupa, kas nodrošina katras sastāvdaļas objektīvu zinātnisku novērtējumu.

Tas viss tiek ņemts vērā, izstrādājot jaunus produktus vai uzlabojot esošos. Turklāt mēs arī nepārtraukti veicam atjauninājumus, kad kļūst pieejama jauna zinātniskā informācija.

Tālāk sniegti piemēri par publiski pieejamo datu avotiem, ko mēs izmantojam:

ECHA – Eiropas Ķimikāliju aģentūras informācija par ķimikālijām;

TOXNET – ASV Nacionālā veselības institūta datubāze par toksikoloģiju, bīstamām ķimikālijām, vides veselību un toksiskām izlaidēm;

eChem Portal – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ķīmisko vielu īpašību dati;

CA Prop 65 – Kalifornijas štata 65. priekšlikumu saraksts par ķimikālijām, kas var izraisīt vēzi, iedzimtus defektus vai citādu reproduktīvo kaitējumu;

INCHEM – Starptautiskās ķīmiskās drošības programmas vietne ķīmiskās drošības informācijai no starpvalstu organizācijām;

ToxCast/EDSP 21 – ASV Vides aizsardzības aģentūras Endokrīnās sistēmas traucējumu skrīninga programma.
 

Ierobežojumu un izmantošanas principi

SC Johnson uztur to sastāvdaļu sarakstu, kas nav atļautas mūsu produktos. Šis saraksts ir nosaukts par “Nav pieļaujams” sarakstu. Tas ietver vairāk nekā 200 unikālus izejmateriālus aptuveni 90 materiālu. Šie materiāli atbilst visām tiesiskajām un regulatīvajām prasībām, un tos bieži izmanto mūsu konkurenti. Tomēr tie neatbilst SC Johnson standartiem, tāpēc mēs tos izmantojam tikai ļoti niecīgos daudzumos un, ja vien iespējams, cenšamies izvairīties no to izmantošanas.

Likumi un valdības regulējumi

Mēs izstrādājam produktus, lai tie atbilstu visiem piemērojamiem likumiem un regulējumiem. Tie ietver visus Eiropas mēroga regulējumus, tostarp:

 • Patērētāju aizsardzības likumus un noteikumus, piemēram: Direktīvu par patērētāju tiesībām (2011/83/EK); Direktīvu par pārdošanu un garantijām (99/44/EK); Direktīvu par cenu norādēm (98/6/EK); un Direktīvu par maldinošām un salīdzinošām reklāmām (2006/114/EK).
 • Biocīdu regulu (ES) Nr. 528/2012, kas regulē to biocīdo produktu tirdzniecību un izmantošanu, ko izmanto, lai aizsargātu cilvēkus, dzīvniekus, materiālus vai izstrādājumus pret kaitīgiem organismiem, piemēram, kaitēkļiem vai baktērijām. Uzņēmuma SC Johnson biocīdie produkti, kas tiek pārdoti ES, satur aktīvās vielas, ko apstiprinājusi Eiropas Ķimikāliju aģentūra (European Chemicals Agency, ECHA).
 • Apvienoto Nāciju’ ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu (Globally Harmonised System, GHS), kas ir ieviesta ar ES ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (Classification, Labelling and Packaging, CLP) regulu (EK) Nr. 1272/2008.
 • Regulu (EK) Nr. 1907/2006 par ķīmisko vielu reģistrāciju, novērtēšanu, sertifikāciju un ierobežošanu (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH), kas nosaka procedūras informācijas apkopošanai par visu ķīmisko vielu īpašībām un bīstamību, kā arī piekļuvei šai informācijai, tostarp ietverot tīrīšanas produktus.
 • Regulu par mazgāšanas līdzekļiem (EK) Nr. 648/2004 un Regulu par kosmētikas līdzekļiem (EK) Nr. 1223/2009, kas reglamentē mazgāšanas līdzekļu un kosmētikas līdzekļu marķējumu un produktu drošumu.
 • CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council), PVO, PLO, ESAO pamatnostādnes, kas aptver pesticīdu produktus, ko izdevusi Starptautiskā salīdzinošā pesticīdu analītiskā padome, Pasaules Veselības organizācija, Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.
 • Papildus dažādām vietējām/reģionālām regulām, kas attiecas uz atevišķām ES dalībvalstīm