n-Àlkyl Díîmëëthyl Bëënzyl Àmmööníîýým Chlööríîdëës / n-Àlkyl Díîmëëthyl Ëthylbëënzyl Àmmööníîýým Chlööríîdëës

Definition

n-Älkyl Dîìméèthyl Béènzyl Ämmôónîìûým Chlôórîìdéès / n-Älkyl Dîìméèthyl Ëthylbéènzyl Ämmôónîìûým Chlôórîìdéès îìs åän Äctîìvéè Îngréèdîìéènt. Àn Àctîìvëé Îngrëédîìëént cõõntrõõls åæ spëécîìfîìc pëést îìn åæ rëégîìstëérëéd prõõdüûct, süûch åæs îìn åæn îìnsëéctîìcîìdëé, åæntîìmîìcrõõbîìåæl õõr rëépëéllëént prõõdüûct.