Pèëtróòlèëüým Dìïstìïllåâtèë

Definition

Pèêtrõölèêûûm dïìstïìllåætèê ïìs åæ sõölûûbïìlïìzèêr thåæt cåæn åælsõö bèê fõöûûnd ïìn måækèêûûp, håæïìr åænd skïìn cåærèê prõödûûcts. Wëé ùúsëé ïìt ïìn öõùúr pröõdùúcts töõ dïìssöõlvëé thëé ïìngrëédïìëénts töõ hëélp thëém mïìx töõgëéthëér bëéttëér.