Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ

ΥΛΙΚΑ

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η της SC Johnson διατηρεί έναν κατάλογο συστατικών που δεν επιτρέπονται. Αυτός ο κατάλογος ονομάζεται “Μη επιτρεπτά συστατικά”. Περιλαμβάνει πάνω από 200 μοναδικές πρώτες ύλες σε περίπου 90 κατηγορίες υλικών και πάνω από 2.400 υλικά αρωμάτων. 

Αυτά όλα τα υλικά πληρούν τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις φύσεως — και συχνά χρησιμοποιούνται από τους ανταγωνιστές μας. Απλά, όμως, δεν καλύπτουν τα πρότυπα της SC Johnson.

Κάποια συστατικά μπαίνουν στον κατάλογο πολύ γρήγορα, όπως τα PVC. Άλλα απαιτούν πιο εκτεταμένη αξιολόγηση που σχετίζεται με την πιθανή έκθεση και τα θέματα κινδύνου των προϊόντων. Ο κατάλογος «Μη επιτρεπτά υλικά» εξετάζεται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνει τυχόν νέες επιστημονικές εξελίξεις ή αλλαγές σε κυβενητική πολιτική ή κανονισμούς. 

Παρόλο που προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα μη επιτρεπτά υλικά στα προϊόντα της SC Johnson, περιστασιακά προκύπτουν περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αυτό συνήθως συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική λύση που να προσφέρει τις ίδιες επιδόσεις ή να πληροί τις προϋποθέσεις της διαδικασίας παραγωγής, ή επειδή οι διαθέσιμες επιλογές είναι πολύ περιοριστικές από άποψη κόστους.

Σε αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις, ενδέχεται να χορηγηθεί εξαίρεση ώστε να συνεχιστεί η χρήση του εν λόγω υλικού, αλλά αυτές οι εξαιρέσεις είναι σπάνιες και ελέγχονται κάθε δύο χρόνια με τα αυστηρότερα πρότυπα του οργανισμού.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (μίγμα 3:1) > 15 ppm συνολικά ενεργά συστατικά σε υγρά προϊόντα ή > 50 ppm σε στέρεα
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Benzidine-based dyes
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Ορισμένα βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας συμπεριλαμβανομένων των PBBs, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Άλατα χρωμίου, με την εξαίρεση των αδιάλυτων μεταλλικών μορφών
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl και monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl και monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Υδράργυρος και σύμπλοκα που τον περιέχουν
 • Πολλαπλά υλικά που είναι υπερφθοριωμένα ή υπερβολικά φθοριωμένα, συμπεριλαμβανομένων των PTFEs (π.χ. Teflon), Zonyls, υπερφθοριωμένοι ακρυλικοί εστέρες, υπερφθοριωμένες αλκοόλες και υπερφθοριωμένα αλκάνια
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Νικέλιο και σύμπλοκα που το περιέχουν
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) και τα άλατά του
 • Nitro musks
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Φοινικέλαιο όχι βιώσιμης προέλευσης
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate και οποιαδήποτε χημικά PFOS, δηλ., fluorads, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Μικροσφαιρίδια πλαστικού
 • Φωσφορικά άλατα > 0,1% (ως P), > 0,5% (ως P) για μη καθαριστικά προϊόντα (που δεν έχουν σχεδιαστεί για απόρριψη σε αποχέτευση), με την εξαίρεση αδιάλυτων σύμπλοκων ψευδαργύρου ή άλλες μεταλλικές μορφές
 • Phoxim
 • Φθαλικά συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των BBP, DEHP, DBP και DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0,3%, συνολικό nitrite > 0,4%
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 και D6
 • Xylene
 • Ψευδάργυρος > 300 ppm, με την εξαίρεση αδιάλυτων μη σχετικών μορφών