ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Isotridecanol, Ethoxylated

คำนิยาม

Isotridecanol, Ethoxylated ฑฑย ชช คตฉชชบฑฑบญ ชชญฉบส ผผภ "ยฮฮภซชชคสชชบส" สฏชชส คชชบ ชชตยผผ ขฉ ซผผฮฮบฆ ฑฑบ คผผยธฉสฑฑคยก ธฉสชชต พภผผคฉยยฑฑบญ ชชบฆ ตฮฮขภฑฑคชชบสยญ หฉ ฮฮยฉ ฑฑส ฑฑบ ผผฮฮภ พภผผฆฮฮคสย สผผ ภฉธผผฌฉ ฆฑฑภส ชชบฆ ฆฉพผผยฑฑสย ขฎ ยฮฮภภผผฮฮบฆฑฑบญ ฆฑฑภส พชชภสฑฑคตฉย สผผ ตผผผผยฉบ สฏฉธ ซภผผธ สฏฉ ยฮฮภซชชคฉ สฏฉฎภฉ ชชสสชชคฏฉฆ สผผก ยผผ สฏฉฎ คชชบ ขฉ ภฑฑบยฉฆ ชชฬชชฎญ