ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Liquitint® Blue MC

คำนิยาม

Liquitint® Blue MC ฑฑย ชช คผผตผผภชชบสก ผผภ ฆฎฉญ หฉ ชชฆฆ ฆฎฉย สผผ พภผผฆฮฮคสย ซผผภ ชช ฌชชภฑฑฉสฎ ผผซ ภฉชชยผผบย ฑฑบคตฮฮฆฑฑบญ ฏฉตพฑฑบญ ฎผผฮฮ ยฉฉ ฬฏฉภฉ ฎผผฮฮ ชชพพตฑฑฉฆ สฏฉ พภผผฆฮฮคสก ฬฏฉบ ชช พภผผฆฮฮคส ฑฑย ฮฮยฉฆ ฮฮพก ผผภ ซผผภ ชชฉยสฏฉสฑฑค ภฉชชยผผบยญ ษฏฑฑย ฆฎฉ ฑฑย ชชฌชชฑฑตชชขตฉ ซภผผธ ธฮฮตสฑฑพตฉ ยฮฮพพตฑฑฉภยก ฬฏฑฑคฏ ชชภฉ ภฉยพผผบยฑฑขตฉ ซผผภ ฑฑสย คผผบสฉบสยญ