Bỏ qua để vào Nội dung chính

PEG-60 Hydrogenated Castor Oil

Định nghĩa

Hydrogenated castor oil là một chất tạo nhũ, nó giúp các thành phần liên kết vào với nhau và giữ cho công thức không bị phá vỡ. "Được hydro hóa" nghĩa là trong công thức có ngậm nước, nên dầu thầu dầu đã hydro hóa là một hỗn hợp gồm dầu thầu dầu và nước. Qua thời gian, các công thức trong một sản phẩm có thể bị phá vỡ. Chúng tôi cho các chất tạo nhũ vào các sản phẩm khi cần thiết để đảm bảo các sản phẩm duy trì được hiệu quả giữa các lần sử dụng.