Bỏ qua để vào Nội dung chính

Potassium Stearate

Định nghĩa

Potassium Stearate là một chất tạo nhũ giúp các thành phần liên kết vào với nhau và giữ cho công thức không bị phá vỡ. Chúng tôi cho các chất tạo nhũ vào các sản phẩm khi cần thiết để đảm bảo các sản phẩm duy trì được hiệu quả giữa các lần sử dụng.