Bỏ qua để vào Nội dung chính

acetone

Định nghĩa

fragrance