Bỏ qua để vào Nội dung chính

Acid Blue 9

Định nghĩa

Acid Blue 9 là một chất tạo màu, hay còn gọi là thuốc nhuộm. Đây là một trong những loại thuốc nhuộm được thử nghiệm và sử dụng rộng rãi nhất trong các sản phẩm tiêu dùng, và có thể tìm thấy trong quần áo và giấy màu. Chúng tôi cho các loại thuốc nhuộm vào sản phẩm vì nhiều lý do, trong đó có việc giúp bạn nhìn thấy nơi sản phẩm được sử dụng, khi nào một sản phẩm được sử dụng hết, hoặc vì các lý do thẩm mỹ. Có rất nhiều nhà cung cấp có loại thuốc nhuộm này, và họ chịu trách nhiệm về các thành phần sản phẩm.