Bỏ qua để vào Nội dung chính

ammonium hydroxide

Định nghĩa

fragrance