Bỏ qua để vào Nội dung chính

CI Pigment Blue 15

Định nghĩa

CI Pigment Blue 15 là một chất tạo màu, hay còn gọi là thuốc nhuộm. Chúng tôi cho các loại thuốc nhuộm vào sản phẩm vì nhiều lý do, trong đó có việc giúp bạn nhìn thấy nơi sản phẩm được sử dụng, khi nào một sản phẩm được sử dụng hết, hoặc vì các lý do thẩm mỹ. Là nhà cung cấp của loại thuốc nhuộm này, Kolor Jet Chemicals chịu trách nhiệm về các thành phần của sản phẩm.