Bỏ qua để vào Nội dung chính

CI Solvent Blue 35

Định nghĩa

CI Solvent Blue 35 là một chất tạo màu, hay còn gọi là thuốc nhuộm. Chúng tôi cho các loại thuốc nhuộm vào sản phẩm vì nhiều lý do, trong đó có việc giúp bạn nhìn thấy nơi sản phẩm được sử dụng, khi nào một sản phẩm được sử dụng hết, hoặc vì các lý do thẩm mỹ. Có rất nhiều nhà cung cấp có loại thuốc nhuộm này, và họ chịu trách nhiệm về các thành phần sản phẩm.