Bỏ qua để vào Nội dung chính

Clariant Solvaperm® Orange 3G

Định nghĩa

Clariant Solvaperm® Orange 3G là một chất tạo màu, hay còn gọi là thuốc nhuộm. Chúng tôi cho các loại thuốc nhuộm vào sản phẩm vì nhiều lý do, trong đó có việc giúp bạn nhìn thấy nơi sản phẩm được sử dụng, khi nào một sản phẩm được sử dụng hết, hoặc vì các lý do thẩm mỹ. Solvaperm® Orange 3G là một thương hiệu và sản phẩm của Clariant, công ty chịu trách nhiệm về các thành phần của sản phẩm.