Bỏ qua để vào Nội dung chính

Liquitint® Pink AL

Định nghĩa

Liquitint® Pink AL Dye là một chất tạo màu, hay còn gọi là thuốc nhuộm. Chúng tôi cho các loại thuốc nhuộm vào sản phẩm vì nhiều lý do, trong đó có việc giúp bạn nhìn thấy nơi sản phẩm được sử dụng, khi nào một sản phẩm được sử dụng hết, hoặc vì các lý do thẩm mỹ. Liquitint® là một thương hiệu và sản phẩm của Milliken & Company, công ty chịu trách nhiệm về các thành phần của sản phẩm.