Bỏ qua để vào Nội dung chính

Methyl Violet Liquid

Định nghĩa

Methyl Violet Liquid là chất tạo màu, hay còn gọi là thuốc nhuộm. Chúng tôi cho các loại thuốc nhuộm vào sản phẩm vì nhiều lý do, trong đó có việc giúp bạn nhìn thấy nơi sản phẩm được sử dụng, khi nào một sản phẩm được sử dụng hết, hoặc vì các lý do thẩm mỹ. Methyl Violet Liquid là sản phẩm của K. PATEL DYECHEM INDUSTRIES PVT. Co., LTD. công ty chịu trách nhiệm về các thành phần của sản phẩm.