Bỏ qua để vào Nội dung chính

Potassium Nitrate

Định nghĩa

Potassium Nitrate là chất xúc tác được sử dụng với các vật liệu dễ cháy. Chúng tôi sử dụng nó trong các sản phẩm nhang trừ muỗi để làm chất xúc tác gây cháy.