Bỏ qua để vào Nội dung chính

Proprietary Polymer Solution

Định nghĩa

Vì lý do cạnh tranh, nhà cung cấp proprietary polymer solution này yêu cầu chúng tôi phải bảo mật thông tin, và chúng tôi có trách nhiệm thực hiện việc đó theo pháp luật. Song chúng tôi có thể khẳng định rằng nó là một dung dịch polime dạng nước mà chúng tôi sử dụng trong các sản phẩm của mình để giúp điều chỉnh lưu lượng để sản phẩm có thể được trải đều và có thể giúp ngăn ngừa các vết bẩn.