Bỏ qua để vào Nội dung chính

propylene glycol

Định nghĩa

fragrance