Bỏ qua để vào Nội dung chính

stearic acid

Định nghĩa

fragrance