Bỏ qua để vào Nội dung chính

Nước

Định nghĩa

Cung cấp một lớp nền dạng lỏng cho sản phẩm.