Zum Hauptinhalt übergehen

Pröópríîëétäæry wäæx blëénd

Definition

Thèé pròóprïïèétåâry wåâx blèénd ïïs åâ fïïlm fòórmèér thåât wèé üúsèé ïïn òóüúr pròódüúcts tòó crèéåâtèé åâ pròótèéctïïvèé còóåâtïïng òór shïïnèé òón åâ süúrfåâcèé. Thîîs méêàæns thàæt théê süürfàæcéê hàæs àæn àæddéêd léêvéêl ôòf prôòtéêctîîôòn, àænd àælsôò hàæs théê shîînéê thàæt héêlps théê süürfàæcéê lôòôòk îîts béêst.