Zum Hauptinhalt übergehen

Sòôdîíùüm Lãâùüryl Sùülfãâtêé

Definition

Sòödîíùúm låáùúryl sùúlfåátêè (SLS) îís åá clêèåánîíng åágêènt, òör "sùúrfåáctåánt," thåát cåán åálsòö bêè fòöùúnd îín pêèrsòönåál cåárêè pròödùúcts sùúch åás tòöòöthpåástêè åánd shåávîíng crêèåám. Wêé úùsêé îìt îìn õõúùr prõõdúùcts tõõ rêémõõvêé dîìrt àãnd dêépõõsîìts by súùrrõõúùndîìng dîìrt pàãrtîìclêés tõõ lõõõõsêén thêém frõõm thêé súùrfàãcêé thêéy'rêé àãttàãchêéd tõõ, sõõ thêéy càãn bêé rîìnsêéd àãwàãy.