Siirry pääsisältöön

Korkeampien standardien asettaminen

Kun ostat SC Johnsonin tuotteen, voit luottaa siihen, että se täyttää olemassa olevat viranomaisten standardit, samoin kuin meidän omat, vaativat terveys- ja ympäristöstandardimme. 

Sisäiset standardit

Vuodesta 2001 alkaen SC Johnsonin Greenlist-aineosavalintaohjelma on ohjannut yrityksen tuotekehitystä. Greenlist-ohjelma auttaa yritystä parantamaan tuotteitaan jatkuvasti suorittamalla ainesosien valinnan tavalla, joka suojaa paremmin ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Greenlist ylittää huomattavasti lailliset vaatimukset. Jokaisen ainesosan valintaan käytetään huomattavasti aikaa ja resursseja. Se on kuitenkin sitoumuksemme perheille, jotka käyttävät tuotteitamme: Teemme valinnat aina pohjautuen parhaisiin meille saatavilla oleviin tietoihin. Näiden tietojen avulla teemme tuotteistamme tehokkaita ja turvallisia.

SC Johnson Greenlist™ -ohjelma

Jokaisen SC Johnson -tuotteen jokainen ainesosa käy läpi kattavan Greenlist-ohjelman. Sen tärkein osa on nelivaiheinen tieteellinen arviointi, jossa tarkastellaan vaaroja ja riskejä. Se perustuu huippuluokan tiedonkeruuseen ja sitoumukseemme parantaa tuotteitamme jatkuvasti.

Greenlist-ohjelman ytimessä oleva nelivaiheinen arviointi käsittelee näitä kriteereitä:

 1. Krooniset vaarat ihmisten terveydelle, kuten mahdollisuus aiheuttaa syöpää tai lisääntymissairauksia
 2. Pitkäaikaiset vaarat ympäristölle, eli mahdollisuus säilyä ympäristössä, kerääntyä ympäristöön ja olla myrkyllistä ympäristössä
 3. Akuutit riskit ihmisten ja ympäristön terveydelle, kuten myrkyllisyys nisäkkäille tai vesieliöille
 4. Muut mahdolliset vaikutukset, esimerkiksi ainesosan mahdollisuus tuottaa iholla allerginen reaktio  

Valitsemme huolella ainesosia, jotka läpäisevät arvioinnin kaikki neljä vaihetta. On pieni määrä tapauksia, joissa paras saatavilla oleva ainesosa, kuten hyönteistorjunta-aineen vaikuttava aine, ei läpäise jotain näistä vaiheista. Tässä tapauksessa sille tehdään riskiarviointi, jolla määritetään ihmisille ja ympäristölle turvallinen taso, ja käytämme korkeampaa varovaisuutta.

TURVALLISTEN STANDARDIEN ASETTAMINEN

Mikä tahansa maapallolla oleva ainesosa, — mukaan lukien happi ja vesi, — voi olla tarpeeksi korkeina määrinä myrkyllistä. Siksi jokainen SC Johnsonin tuotteessa oleva ainesosa täytyy arvioida ja on määritettävä, mikä määrä on tai ei ole turvallinen. Toimialalla on tietenkin turvallisuusstandardit. SC Johnsonilla kuitenkin menemme vielä pidemmälle.

Aloitamme vaara-arvioinnin käyttämällä jatkuvasti keräämiämme tietoja. Kun vaara on mahdollinen, arvioimme ainesosan ja määritämme, missä pitoisuuksissa sitä voidaan käyttää, jos lainkaan, ilman tunnettuja haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Tämä merkitsee turvallista tasoa.

Sitten suoritamme lisäarvioinnin, joka perustuu altistumiseen. SC Johnsonin tieteilijät tarkastelevat tuotteen tarkoitettua käyttöä ja sitä, kuinka kuluttajat saattavat käyttää sitä. Kun valitsemme ainesosia ja niiden pitoisuuksia, harkitsemme laajinta todennäköistä käyttötarkoitusta ja menemme vielä pidemmälle.

Esimerkiksi puhdistusainetta käytetään todennäköisimmin kerran viikossa, mutta arvioimme huomattavasti tiheämpää käyttöä. Arvioimme ainesosan mahdollisen altistumistason olettaen, että ainetta käytetään useita kertoja päivässä. Otamme myös huomioon erinäiset tavat, joilla kuluttajat saattavat käyttää tuotetta tai altistua sille. Tästä esimerkkinä on lasinpuhdistusaine, jota käytetään ruuan valmistukseen käytettävällä pinnalla. Otamme huomioon kaikki nämä käyttötapaukset ja moninkertaistamme lukemat vielä pidemmälle entistä konservatiivisemman turva-arvion tekemiseksi. 

Jokaisessa tapauksessa tarkoituksenamme on luoda konservatiivinen “turvallistakin turvallisempi” taso. SC Johnsonin tutkijat käyttävät sitten tätä pitoisuutta tuotekehityksen jatkamisessa.

KAIKKI ALKAA TIETOJEN KERÄYKSESTÄ

Greenlist-ohjelma perustuu kattavaan ja jatkuvaan parhaiden tietojen keräämiseen liittyen ainesosiin ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Tähän kuuluu toimittajien antamien tietojen arviointi ja puuttuvien tietojen täydentäminen julkisesti saatavilla olevilla tieteellisesti luotettavilla tiedoilla.

Jokainen ainesosa tutkitaan nelivaiheisen arviointimme kriteereillä. Vaara-arvioinnin suorittaa ulkoinen asiantuntijapaneeli, joka antaa jokaiselle ainesosalle puolueettoman arvion.

Kaikki nämä tekijät otetaan huomioon uusien tuotteiden kehityksessä ja olemassa olevien tuotteiden parantamisessa. Lisäksi päivitämme menetelmiä jatkuvasti, kun uusia tieteellisiä tietoja on saatavilla.

Tässä on esimerkkejä käyttämistämme julkisista tietolähteistä:

ECHA – Euroopan kemikaaliviraston kemikaalitiedot

TOXNET – Yhdysvaltain National Institutes of Health -terveyslaitosten toksikologian, vaarallisten kemikaalien, ympäristöön liittyvien terveystekijöiden ja myrkyllisten päästöjen tietokanta

eChemPortal – Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kemikaalien ominaisuustiedot

CA Prop 65 – Kalifornian osavaltion lakiehdotuksen 65 luettelo kemikaaleista, joiden tunnetaan aiheuttavan syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja

INCHEM – Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman hallitustenvälisten järjestöjen kemikaalien turvallisuustietojen sivusto

ToxCast/EDSP 21 – Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston hormonaalisten haittavaikutusten kartoitusohjelma
 

Rajoitus- ja käyttöperiaatteet

SC Johnson ylläpitää tuotteissaan kiellettyjen ainesosien luetteloa. Tämän luettelon ainesosiin viitataan termillä “kielletty” (Not Allowable). Se sisältää yli 200 yksilöllistä raaka-ainetta noin 90 materiaaliluokassa. Kaikki nämä materiaalit täyttävät lakien ja säädösten vaatimukset, — ja usein kilpailijamme käyttävätkin niitä. Ne eivät kuitenkaan täytä SC Johnsonin standardeja, joten käytämme niitä vain hyvin pieniä määriä ja pyrimme välttämään niitä, kun mahdollista.

Lait ja viranomaisten määräykset

Suunnittelemme tuotteemme siten, että ne täyttävät kaikki sovellettavat lait ja määräykset. Nämä sisältävät kaikki Euroopan laajuiset määräykset, kuten:

 • Kuluttajansuojalait ja -säädökset kuten: kuluttajaoikeusdirektiivi (2011/83/EY), kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskeva direktiivi (99/44/EY), direktiivi kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden hintojen ilmoittamisen säännöistä (98/6/EY) sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annettu direktiivi (2006/114/EY).
 • Asetus (EU) No. 528/2012 biosidivalmisteista, jossa säädetään biosidituotteiden myyntiä ja käyttöä ihmisten, eläinten, materiaalien tai tuotteiden suojaamiseen haitallisia organismeja, kuten tuholaisia tai bakteereja vastaan. SC Johnsonin EU:ssa myytäviin biosidituotteisiin sisältyy Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) hyväksymiä vaikuttavia aineita.
 • Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta säätävän asetuksen (EY) No. 1272/2008 (EU Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP) soveltama Yhdistyneiden kansakuntien’ maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS).
 • Asetus (EY) No. 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), jossa säädetään kaikkien kemiallisten aineiden (mukaan lukien puhdistustuotteet) ominaisuuksia ja vaaroja koskevien tietojen keruu- ja arvioimis menetelmiä.
 • Asetus (EY) No. 648/2004 pesuaineista sekä asetus (EY) No. 1223/2009 kosmeettisista tuotteista, joissa säädetään pesuaineiden ja kosmetiikan merkinnöistä ja tuoteturvallisuudesta.
 • CIPAC:n, WHO:n, FAO:n ja OECD:n suuntaviivat, jotka ovat yhteistyössä toimivan kansainvälisen tuholaismyrkkyjä tutkivan analyyttisen neuvoston (Collaborative International Pesticides Analytical Council), Maailman terveysjärjestön, Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön sekä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (Organization for Economic Cooperation and Development) julkaisemia tuholaismyrkkytuotteita koskevia suuntaviivoja.
 • Useiden paikallisten/alueellisten, yksittäisissä EU-maissa sovellettavien asetusten lisäksi