Gå til hovedindhold

Vi sætter en højere standard

Når du køber et SC Johnson-produkt, så kan du trygt stole på, at det lever op til eksisterende statslige standarder samt vores egne strenge standarder for påvirkninger på sundhed og miljø. 

Vores interne standarder

Siden 2001 har SC Johnson Greenlist-ingrediensudvalgsprogrammet været retningsgivende for virksomhedens produktudviklingsarbejde. Greenlist-programmet hjælper virksomheden med kontinuerligt at forbedre dets produkter ved at vælge ingredienser, der beskytter menneskers sundhed og miljøet

Greenlist-programmet overgår langt det, der er lovbefalet. Og det er en markant investering at bruge tid og ressourcer på hver enkelt beslutning i forhold til ingrediensvalg. Dét er vores løfte til de familier, som bruger vores produkter: Vi vil altid træffe så velfunderede beslutninger som muligt, og ved hjælp af disse informationer vil vi finde en måde at gøre vores produkter så effektive og sikre som muligt på.

SC Johnson Greenlist -program

Hver ingrediens i hvert SC Johnson-produkt gennemgår det omfattende Greenlist-program. Kernen i programmet er en videnskabeligt baseret fire-trins-evaluering, der evaluerer både farer og risici. Den er baseret på indsamling af data i bedste kvalitet og understøttes af vores forpligtelse til kontinuerlig forbedring af vores produkter.

Fire-trins-evalueringen, som er kernen i Greenlist-programmet, anvender følgende kriterier:

 1. Kroniske farer for menneskers sundhed såsom potentialet til at fremkalde kræft eller forplantningssygdomme
 2. Langfristede miljøfarer, hvilket vil sige potentialet til at forblive, akkumuleres og være giftig i miljøet
 3. Akutte risici for menneskers og miljøets sundhed såsom giftighed for pattedyr eller vand
 4. Andre potentielle påvirkninger, for eksempel om en ingrediens kan fremkalde allergiske reaktioner på huden  

Vi arbejder med stor omhu for at vælge ingredienser, der består hvert trin i vores fire-trins-evalueringsproces. I visse tilfælde kan det forekomme, at den bedste ingrediens, der står til rådighed, såsom den aktive ingrediens i insektgift, ikke lever op til kravene på et af disse trin. Hvis dette er tilfældet, evalueres ingrediensen i en fareevaluering for at identificere det niveau, hvor ingrediensen kan anvendes sikkert i forhold til menneskers og miljøets sundhed, og vi arbejder ekstra omhyggeligt med denne ingrediens.

DEFINITION AF STANDARDER FOR SIKKER ANVENDELSE

Enhver potentiel ingrediens på Jorden — herunder ilt og vand — kan være giftig i tilstrækkeligt store mængder. Derfor skal enhver ingrediens i et SC Johnson-produkt evalueres for at fastlægge sikre og upassende mængder. Dette er selvfølgelig fastsat ved hjælp af branchesikkerhedsstandarder. Men hos SC Johnson går vi ét skridt videre.

Vi starter med en fareevaluering baseret på informationer fra vores kontinuerlige dataindsamlingsarbejde. Hvis en potentiel fare foreligger, evaluerer vi ingrediensen for at identificere, hvilken koncentration af ingrediensen, der kan anvendes, hvis overhovedet, uden at skabe bivirkninger for menneskers eller miljøet sundhed. Dét er det sikre niveau.

Herefter udfører vi en yderligere evaluering med fokus på eksponering. Forskere fra SC Johnson ser på, hvordan produktet er designet til at blive brugt, og hvordan forbrugerne eventuelt bruger det. Vi tager hensyn til den mest ekstreme anvendelse og går endnu et skridt videre, når vi vælger de ingredienser, som vi vil bruge, og på hvilket niveau.

For eksempel går vi et skridt videre med et rengøringsprodukt, som sandsynligvis vil blive brugt én gang om ugen. Vi vurderer eksponeringsniveauet for en ingrediens, hvis vi antager, at produktet ikke kun anvendes én gang men flere gange om dagen. Vi overvejer ligeledes de forskellige måder, som forbrugere kan bruge eller komme i kontakt med et produkt på, for eksempel i forhold til et glasrengøringsmiddel, der bruges på et køkkenbord, hvor der tilberedes mad. Vi overvejer alle disse anvendelsesmuligheder og udvider dem endnu mere for at skabe en endnu større og mere konservativ sikkerhedsfaktor. 

I hvert scenarie er vores mål at identificere det konservative “mere sikkert end sikkert”-niveau. Herefter bliver dét den tilladte koncentration for forskerne hos SC Johnson til det efterfølgende produktudviklingsarbejde.

ALTING STARTER MED DATA

Greenlist-programmet er baseret på omfattende, kontinuerlige bestræbelser på at indsamle data af bedste kvalitet om ingredienser og deres potentielle påvirkning af menneskers sundhed og miljøet. Dette indbefatter evaluering af leverandøroplysninger og indhentning af manglende oplysninger ved hjælp af offentligt tilgængelige, videnskabeligt understøttede data.

Hver ingrediens evalueres i forhold til hvert kriterium i vores fire-trins-evaluering. Fareevalueringer foretages af et eksternt ekspertpanel, som fremlægger en objektiv, videnskabeligt understøttet evaluering af hver ingrediens.

Vi tager hensyn til alle disse informationer, når vi udvikler nye produkter eller forbedrer eksisterende produkter. Herudover opdaterer vi kontinuerligt vores produkter i takt med, at ny, videnskabelig viden stilles til rådighed.

Her er nogle eksempler på offentligt tilgængelige data, som vi anvender:

ECHA – Informationer om kemikalier fra Det Europæiske Kemiagentur

TOXNET – U.S. National Institutes of Healths database med informationer om toksikologi, farlige kemikalier, miljøsundhed og giftige emissioner

eChem Portal – Egenskabsdata for kemiske substanser fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

CA Prop 65 – California Proposition 65 er en liste over kemikalier, der vides at fremkalde kræft, fosterskader eller andre former for forplantningsskader

INCHEM – Det Internationale Program for Sikkerhed i forbindelse med Kemikaliers side med kemiske sikkerhedsinformationer fra mellemstatslige organisationer

ToxCast/EDSP 21 – U.S. Environmental Protection Agencys Endocrine Disruption Screening Program
 

Principper for restriktioner og brug

SC Johnson har en liste over ingredienser, som ikke er tilladte i vores produkter. Denne liste er kaldet “Ikke Tilladt”-listen. Den indeholder over 200 unikke råmaterialer i omkring 90 materialekategorier. Alle disse materialer opfylder juridiske og lovmæssige krav — og de anvendes ofte af vores konkurrenter. Men eftersom de simpelthen ikke opfylder standarderne hos SC Johnson, bruger vi dem kun i meget små mængder, og vi bestræber os på helt at undgå at bruge dem, hvis det er muligt.

Love og statslige regulativer

Vi fremstiller vores produkter, så de overholde alle gældende love og regulativer. Disse omfatter alle fælleseuropæiske regler, herunder:

 • Forbrugerbeskyttelseslove og -regulativer såsom: direktivet om forbrugerrettigheder (2011/83/EC), direktivet om salg og garanti (99/44/EC), direktivet om prisindikation (98/6/EC) og direktivet om vildledende og sammenlignelig annoncering (2006/114/EC).
 • Forordningen om biocidholdige produkter (EU) Nr. 528/2012, der regulerer salg og brug af biocidholdige produkter til beskyttelse af mennesker, dyr, materialer og artikler mod skadelige organismer såsom skadedyr og bakterier. SC Johnsons biocidholdige produkter, der sælges i EU, indeholder aktive stoffer, der er godkendte af det Europæiske Kemiagentur (ECHA).
 • FN’s globale retningslinjer for globalisering og mærkning (GHS), der er implementeret af det europæiske klassificeringssystem, (CLP), regulativ (EC) nr. 1272/2008.
 • Regulativet om registrering, evaluering, autorisering og restriktion af kemikalier (REACH) (EC) nr. 1907/2006, der etablerer procedurer for indsamling og oplysningsvurdering om egenskaber og farer ved alle kemiske substanser, inklusive rengøringsprodukter.
 • Bestemmelser om husholdningsprodukter (EC) nr. 648/2004 og regulativet om kosmetikprodukter (EC) nr. 1223/2009, der regulerer mærkning og produktsikkerheden af rengøringsmidler og kosmetik.
 • CIPAC-, WHO-, FAO-, OECD-retningslinjer, der er retningslinjer dækkende pesticideprodukter udstedt af Collaborative International Pesticides Analytical Council, Verdenssundhedsorganisationen, FN's fødevare- og landbrugsorganisation og Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling.
 • Ud over forskellige lokale/regionale regulativer gældende for individuelle medlemsstater i EU