Przeskocz do głównej zawartości

Ustalanie wyższych standardów

Jeśli kupujesz produkt firmy SC Johnson, możesz liczyć na fakt, że spełnia on istniejące standardy władz, jak i nasze rygorystyczne standardy dotyczące wpływu na zdrowie i środowisko. 

Nasze wewnętrzne standardy

Od 2001 r, program Greenlist firmy SC Johnson, dotyczący wyboru składników, leżał u podstaw rozwoju produktów. Program Greenlist pomaga firmie nieustannie polepszać i usprawniać oferowane przez nią produkty poprzez wybieranie takich składników, które lepiej chronią zdrowie ludzi oraz środowisko.

Program Greenlist znacznie wykracza poza wymogi ustawowe. Ponadto to znaczna inwestycja w czas oraz zasoby podczas podejmowania decyzji o zastosowaniu każdego składnika. Jest to jednak nasz wkład w zdrowie i dobre samopoczucie rodzin korzystających z naszych produktów: zawsze podejmujemy decyzje w oparciu o jak największą liczbę danych i to w oparciu o nie ustalamy, w jaki sposób sprawić, aby nasze produkty były skuteczne i bezpieczne.

Program SC Johnson Greenlist

Każdy ze składników produktów SC Johnson przechodzi rygorystyczny program Greenlist. Jego podstawą jest oparta na wiedzy naukowej, czteroetapowa ocena zagrożeń i ryzyka. Opiera się ona na najlepszym możliwym pozyskiwaniu danych i zaangażowaniu w stałe ulepszanie naszych produktów.

Czteroetapowa ocena będąca rdzeniem programu Greenlist opiera się na następujących kryteriach:

 1. Chroniczne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, jak np. potencjalna rakotwórczość, czy też zaburzenia płodności
 2. Długotrwałe zagrożenia dla środowiska, tzn. potencjalne utrzymywanie się, zbieranie się i toksyczności dla środowiska
 3. Bardzo wysokie ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jak np. toksyczność dla ssaków lub organizmów wodnych
 4. Inne potencjalne skutki, np. czy składnik może spowodować reakcję alergiczną skóry  

Dokładamy wszelkich starań, aby wybrać takie składniki, które pomyślnie przejdą każdy z etapów naszej czteroetapowej oceny. Istnieją nieliczne przypadki, gdy najlepszy dostępny składnik, jak np. substancja czynna środka owadobójczego, może nie przejść jednego z tych etapów. W takiej sytuacji przechodzi on ocenę ryzyka produktu, aby określić poziom bezpieczny dla ludzi i środowiska, a my będziemy stosować dodatkowe środki ostrożności.

USTANAWIAMY STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

Każdy potencjalny składnik na Ziemi — w tym tlen i woda — może okazać się toksyczny w określonej ilości. Tak więc każdy składnik produktów SC Johnson musi zostać oceniony w celu ustalenia, jakie ilości są, a jakie nie są bezpieczne. Oczywiście istnieją branżowe standardy bezpieczeństwa, jednak w SC Johnson wykraczamy poza nie.

Rozpoczynamy od oceny zagrożeń, korzystając z informacji zgromadzonych w ramach stałego zbierania danych. W przypadku potencjalnego zagrożenia oceniamy składnik, aby określić, w jakim stężeniu można go stosować, jeśli w ogóle, bez żadnego znanego niekorzystnego wpływu na ludzkie zdrowie bądź środowisko. Jest to bezpieczny poziom.

Następnie przeprowadzamy dodatkową ocenę, która koncentruje się na ekspozycji. Naukowcy z firmy SC Johnson analizują, jakie jest przeznaczenie produktu oraz jak konsumenci mogą go używać. Bierzemy pod uwagę najszersze możliwe zastosowanie i wykraczamy poza nie, wybierając składniki, jakie zastosujemy oraz ich ilość.

Przykładowo, produkt do czyszczenia jest zazwyczaj używany raz w tygodniu, ale my zwielokrotniamy tę wartość. Oceniamy potencjalny poziom ekspozycji na składnik, zakładając, że będzie on używany nie raz, a wielokrotnie na przestrzeni dnia. Bierzemy pod uwagę różne sposoby, w ramach których konsumenci mogą mieć styczność z produktem: na przykład w przypadku produktu do czyszczenia szkła, który znajduje się w tym samym miejscu w kuchni, w którym przygotowywane jest jedzenie. Bierzemy pod uwagę wszystkie te scenariusze zastosowania i zwiększamy je jeszcze bardziej, tak aby powstał jeszcze większy i bardziej surowy współczynnik bezpieczeństwa. 

W przypadku każdego scenariusza naszym celem jest ustalenie "bezpieczniejszego niż bezpieczny" poziomu. Ta wartość staje się dopuszczalnym stężeniem, które naukowcy z firmy SC Johnson stosują do dalszego rozwoju produktu.

NAJWAŻNIEJSZE SĄ DANE

Program Greenlist opiera się na starannym gromadzeniu najwyższej jakości danych na temat składników oraz ich możliwego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko. Obejmuje to sprawdzanie informacji o dostawcach oraz uzupełnianie braków za pomocą ogólnie dostępnych danych, które spełniają ścisłe wymogi naukowe.

Każdy składnik jest sprawdzany pod kątem każdego z kryteriów z naszej czteroetapowej oceny. Ocena zagrożenia przeprowadzana jest przez zewnętrzny panel ekspertów, która zapewnia obiektywną, naukową ocenę każdego składnika.

Bierzemy pod uwagę wszystkie te czynniki, opracowując nowe produkty oraz ulepszając już istniejące. Ponadto stale aktualizujemy nasze produkty, gdy pojawiają się nowe technologie.

Oto przykłady niektórych publicznie dostępnych źródeł danych, z których korzystamy:

ECHA – informacje na temat substancji chemicznych ze strony Europejskiej Agencji Chemikaliów

TOXNET – baza danych Krajowych Instytutów Zdrowia w Stanach Zjednoczonych z danymi z zakresu toksykologii, niebezpiecznych substancji chemicznych, ochrony środowiska oraz uwalniania substancji toksycznych

Portal eChem – dane na temat właściwości substancji chemicznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

CA Prop 65 – regulacja 65 ustawy stanu Kalifornia — lista substancji chemicznych, w przypadku których stwierdzono, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia płodności

INCHEM – strona internetowa Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego pochodzącymi od organizacji międzyrządowych

ToxCast/EDSP 21 – program monitorowania zaburzeń układu hormonalnego, rozpoczęty przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska
 

Zasady ograniczeń i użytkowania

SC Johnson posiada listę składników, których stosowanie w naszych produktach jest niedozwolone. Ta lista to inaczej lista „niedopuszczalnych” składników. Zawiera ona ponad 200 unikalnych surowców w około 90 kategoriach materiałów. Wszystkie te materiały spełniają wymogi prawne oraz regulacyjne — i są często stosowane przez naszych konkurentów. Nie spełniają one jednak standardów firmy SC Johnson, więc stosujemy je w bardzo niewielkiej ilości oraz staramy się unikać ich, jeśli jest to możliwe.

Przepisy i rozporządzenia rządowe

Opracowujemy nasze produkty zgodnie ze wszystkimi wymaganymi przepisami i regulacjami. Są to między innymi wszystkie ogólnoeuropejskie przepisy, w tym:

 • Przepisy dotyczące ochrony konsumenta, takie jak: dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, dyrektywa 99/44/WE dotycząca sprzedaży i gwarancji, dyrektywa 98/6/WE w sprawie podawania cen produktów oraz dyrektywa 2006/114/WE dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej.
 • Rozporządzenie UE nr 528/2012 w sprawie produktów biobójczych, które reguluje sprzedaż oraz stosowanie produktów biobójczych wykorzystywanych w celu ochrony ludzi, zwierząt, materiałów oraz artykułów przed szkodliwymi organizmami, takimi jak szkodniki lub bakterie. Sprzedawane w UE produkty biobójcze SC Johnson zawierają substancje aktywne zatwierdzone przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).
 • Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS ONZ), wprowadzony przez rozporządzenie UE (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).
 • Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), które ustanawia procedury w zakresie gromadzenia i oceny informacji na temat właściwości wszystkich substancji chemicznych, w tym środków czyszczących oraz na temat związanego z tymi substancjami ryzyka.
 • Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów oraz rozporządzenie (WE) nr 1223/2009, które regulują oznakowanie oraz bezpieczeństwo produktów w zakresie detergentów i kosmetyków.
 • Wytyczne CIPAC, WHO, FAO, OECD, dotyczące produktów pestycydowych opublikowane przez Wspólną Międzynarodową Radę Analityczną do spraw Pestycydów, Światową Organizację Zdrowia, Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 • A oprócz tego różne przepisy miejscowe/regionalne mające zastosowanie w poszczególnych krajach członkowskich UE